دو آرزویی که توسط آقای احمدی نژاد بر باد رفت

همه اهالی سیاست، در همه دنیا در اندیشه آنند که اولا قدرت خود را حفظ کنند و ثانیا آن را گسترش دهند.این دوهدف، به هیچ روی، بارارزشی منفی ندارد.

رفتارهای سیاسی آقای احمدی نژاد طی چند سال اخیر نشان می دهد که او نیز همین گونه است. یعنی او می خواهد اولا در انتخابات مجلس نهم، اکثریت پارلمان را در اختیار بگیرد و ثانیا پس از دوران ریاست جمهوری اش ، فردی از حلقه یاران خود را در راس دولت یازدهم قرار دهد.

اما روشی که آقای احمدی نژاد برای رسیدن به این دو هدف و آرزو برگزید، علامت سوال بزرگی را در برابر موفقیت این اهداف قرار داد. به عبارت دیگر روشی که او برای رسیدن به مقصود برنامه ریزی کرد، شرایطی را فراهم آورد که وقایع یکی دو هفته اخیر نتیجه آن است.

 آقای احمدی نژاد سازمانی را به منظور تحقق آرزوهایش تدارک دید که پایه هایش متزلزل تر از آن بود که می پنداشت. قهر 11 روزه اخیر هم ضربه مهلکی بر جان تیم عملیاتی - سیاسی ای وارد کرد که برای رسیدن به کرسیهای مجلس نهم و دولت یازدهم ، سخت سرگرم یارگیری و فعالیت بود.

به نظر می آید آقای احمدی نژاد -که او را سیاست مداری با هوش می دانم و در مقاله ای تفصیلی در باره آن  سخن گفته ام- هر دو آرزوی خود و یارانش برای  در دست گرفتن مجلس نهم و دولت یازدهم را بر باد داده است و البته این ناکامی هیچ تعارضی با هوشمندی احمدی نژاد ندارد.

تاریخ پر است از اشتباهات سیاستمداران با هوش.

/ 0 نظر / 20 بازدید