یهودیت دین برتر؟؟؟؟؟؟؟

روز کیپور در تقویم یهودیت:

 

روز کیپور فقط برای بخشایش گناهانی است که نسبت به خد.ا کردهایم زیرا خد.اوند بخشنده و مهربان است و همین که دست نیاز و دعا به سوی او دراز کنیم ما را خواهد بخشید. ولی روزة کیپور موجب بخشیده شدن گناهانی که نسبت به مردم کردهایم نمیشود. مگر اینکه قبل از فرارسیدن این روز از تمام کسانی که فکر میکنیم نسبت به آنها مرتکب خطا شده و یا به آنها بدی کردهایم پوزش بخواهیم و تمام کدورتها و کینهها را از خود دور سازیم.

گاهی پیش میآید که کسی به ما بدی و یا ستم کرده است و ما از او بیزار شدهایم و اگر بتوانیم از او انتقام خواهیم گرفت. چون انسان به شکل شریف ا.لهی خلق شده است و یکی از صفات ذات پروردگار بخشش گناهان است، ما هم باید گذشت نشان داده و او را عفو نماییم و اگر کسی به سوی ما آمده و تقاضای بخشش نموده است، او را ببخشیم.

گناه در یهودیت:

گناهان ما انسان ها بر دو نوع است:

الف/کناهانی که در مقابل خدای خود مرتکب شده ایم

ب/کناهانی که در مقابل همنوعان خود مرتکب گشته ایم

ماه های عبری:

فصل بهار:نیسان.ایار.سیوان

فصل تابستان:تموز.آو.الول

فصل پاییز:تیشری.حشوان.کیسلو

فصل زمستان:طیوت.شیوات.ادار


نه فرمان اصلی تورات:

1-تورا معبود دیگری  جز من نباشد

2-نام خالقت را بیهوده بر زبان نیاور

3-روز شنبه را بیاد داشته باش تا آنرا مقدس شماری

4-پدر ومادرت را احترام بگذار

5-قتل نکن

6-زنا نکن

7-دزدی نکن

8-در مورد همنوعت شهادت دروغ نده

9-چشم طمع به مال وناموس دیگران نداشته باش

سیزده اصول ایمان یهود:

1-خداوند حاضر و ناضر است

2-او واحد یکتاست

3-او جسم ندارد وشباهتی هم به جسم ندارد

4-او مقدم بر هر سیستم قدیمیدر جهان است

5-عبادت موجودی به غیر از او جایز نیست

6-او از نیت افکار انسان آگاه است

7-نبوت حضرت موسی حقیقت دارد

8-حضرت موسی به دلیل نبوت از دیگر انبیا بنی اسراییل برتر است

9-تورات از جانب خدا وحی شده است

10-تورات در هیچ زمانی تغیر نیافته ونخواهد یافت

11-خداوند ظالملن را مجازات خواهد کرد و پاداش نیکوکاران را خواهد داد

12-ما شیح منجی جهان خواهد آمد

13-مردگان در آینده زنده خواهند شد

ازدواج در یهودیت:

ازدواج در دین یهود عملی موافق رضایت پروردگار است.خداوند در ابتدای آفرینش به آدم و حوا فرمود:بارور شوید و زیاد گردیدزمین را پر نموده و بر آن تسلط یابید.این دعایی است که خداوند بدرقه دختر پسری که ازدواج میکنند کرده است.

هنگام عقد ازواج مردی روحانی که پیوند مقدس زناشویی را بین زن و مرد برقرار مینماید وظایف دینی آنان را متذکر میشود برای اینکه عمل ازدواج جنبه قانونی پیدا کند مرد حلقه ای را در برابر دو شاهد مورد اعتماد به همسرش می دهد و پس از دادن حلقه میگوید: اینک تو برابر قانون مشه و دین یهود برای من تقدیس میشوی.

زن در یهود:

هنگامی که خداوند میخواست در پای کوه سینا فرمانهای تورات را به بنی اسراییل ابلاغ نماید به حضرت موسی فرمود:این دستورهارا به خاندان یعقووو بگو و به بنی اسراییل اطلاه بده.علمای یهود فرمودهان د منظور از خاندان یعقوو زنان هستند.خداوند در ابتدا فرمانهای خود را به زنان میسپارد و بعد به مردان اطلاع میدهد.چرا؟؟زیرا این مادران هستند که نقش مهمتر ی در تربیت کودکان بر عهده دارند.آنان با رعایت قوانین طهارت خانوادگی کشروت و دیگر فرمانهای الهی محیط مناسبی برای پرورش جسم و روح فرزند خود در پیش و پس از تولد او مهیا میسازند.

/ 0 نظر / 59 بازدید