# ایمیل_اساتید

لیست اساتید دانشکده فیزیک دانشگاه آزاد واحد اراک

گروه فیزیک مهران شاه منصوری m-shamansouri@iau-arak.ac.ir بیژن فرخی b-farokhi@iau-arak.ac.ir     شاهین مبارک آبادی sh-mobarak@iau-arak.ac.ir علی حسین محمدظاهری ah-zaheri@iau-arak.ac.ir عباس مختاری a-mokhtari@iau-arak.ac.ir      
/ 0 نظر / 210 بازدید